28-dní pitia vody bohatej na vodík / HRW/ ovplyvňuje kapacitu cvičenia u žien s nadváhou v strednom veku

Molekulárny vodík (H 2 ) zlepšuje telesnú kompozíciu, metabolické profily a mitochondriálne funkcie u žien s nadváhou, ale zatiaľ žiadne štúdie nehodnotili účinnosť H 2 na zlepšenie cvičebnej kapacity v tejto populácii.

ÚČEL: 

Preskúmať účinky 28-dňovej suplementácie 1 l vody bohatej na vodík (HRW) denne na cvičebnú kapacitu a kvalitu života u žien v strednom veku s nadváhou.

METÓDY: 

Tejto randomizovanej, placebom kontrolovanej, skríženej intervenčnej štúdie s opakovanými meraniami sa zúčastnilo 12 žien ( vek 53,8 ± 13,0 rokov, BMI 28,8 ± 3,3 kg/m 2 , VO2max 22,3 ± 3,7 ml/kg/ min .). 
Všetci účastníci boli pridelení v dvojito zaslepenom dizajne, aby dostali dve náhodne pridelené štúdie: prvá skupina dostávala 1 l denne HRW (dodávajúca ~ 9 ppm H2), zatiaľ čo druhá skupina dostávala placebo (vodu z vodovodu). Účastníci boli hodnotení na začiatku a po 28 dňoch intervencie. 
Primárnym cieľovým ukazovateľom bola zmena kardiorespiračnej vytrvalosti (VO 2max) hodnotené na začiatku a po 28 dňoch sledovania. Sekundárne výsledky zahŕňali zmenu hodnôt pracovnej kapacity od začiatku do konca liečby, vplyv hmotnosti na kvalitu života (IWQoL) a hematologické biomarkery. Účastníci boli požiadaní, aby počas štúdie dodržiavali svoj obvyklý životný štýl, príjem stravy a nepoužívali iné doplnky stravy.

VÝSLEDKY:

 Intervencia HRW významne zlepšila VO 2max v porovnaní s placebom pri 28-dňovom sledovaní (26,2 ± 4,8 ml/kg/min vs. 24,2 ± 4,1 ml/kg/min; P = 0,03). Zistili sa rozdiely v čase do vyčerpania a celkovej práci dokončenej počas postupného cvičenia, pričom HRW viedla k zlepšeniu oboch premenných v porovnaní s placebom ( P < 0,05). Skóre IWQoL a hematologické markery neboli ovplyvnené žiadnou intervenciou ( P > 0,05).

ZÁVER: 

Výsledky naznačujú, že HRW možno použiť ako alternatívnu hydratačnú formuláciu na pozitívne ovplyvnenie výkonu pri cvičení u žien s nadváhou v strednom veku.

Ostojič, Sergej M.; Korovljev, Darinka; Stajer, Valdemar; Javoráč, Dejan

Informácie o autorovi

Medicine & Science in Sports & Exercise 50(5S):p 728-729, May 2018. | DOI: 10.1249/01.mss.0000538402.25953.d2

Podporené srbským ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja (175037), pokrajinským sekretariátom pre vyššie vzdelávanie a vedecký výskum (114-451-710), Fakultou športu a telesnej výchovy Univerzity v Novom Sade (výročná cena za rok 2017) a HRW Natural Health Products Inc, New Westminster, BC, Kanada. Registrácia klinickej štúdie http://www.clinicaltrials.gov, ID číslo NCT02832219.

ZDROJ:

Drink HRW | Hydrogen Water Products