Pitie vody s vysokou koncentráciou molekulárneho vodíka / HRW/.

Účinky na zloženie tela, profily krvných lipidov a biomarkery zápalu u mužov a žien s metabolickým syndrómom.

Metabolický syndróm je spojený s niekoľkými zdravotnými rizikovými faktormi vrátane dyslipidémie, hyperglykémie a obezity, ktorá sa stala celosvetovou pandémiou. Následky tohto stavu zvyšujú riziko kardiovaskulárnych a neurologických ochorení a zvyšujú úmrtnosť. 

Jeho patofyziológia je spojená s redoxnou dysreguláciou, nadmerným zápalom a narušením bunkovej homeostázy. Molekulárny vodík (H2 ) môže zmierniť oxidačný stres, zlepšiť bunkovú funkciu a znížiť chronický zápal. Predklinické a klinické štúdie ukázali sľubné účinky vody bohatej na H 2 (HRW) na špecifické vlastnosti metabolického syndrómu, avšak účinky dlhodobej HRW
 s vysokou koncentráciou v tomto prevládajúcom stave zostávajú nedostatočne riešené.

Uskutočnili sme randomizovanú, dvojito zaslepenú, placebom kontrolovanú štúdiu u 60 subjektov (30 mužov a 30 žien) s metabolickým syndrómom. 
Na získanie základných klinických údajov sa použilo počiatočné obdobie pozorovania jeden týždeň, po ktorom nasledovala randomizácia  buď na placebo, alebo na HRW s vysokou koncentráciou molekulárneho vodíka (> 5,5 milimólov H2 za deň) počas 24 týždňov.

Suplementácia HRW s vysokou koncentráciou molekulárneho vodíka významne znížila hladinu cholesterolu a glukózy v krvi, zoslabila sérový hemoglobín A1c a zlepšila biomarkery zápalu a redoxnej homeostázy v porovnaní s placebom ( P < 0,05). Okrem toho H2 mal tendenciu podporovať mierne zníženie indexu telesnej hmotnosti a pomeru pásu k bokom.

Naše výsledky ďalej potvrdzujú, že HRW s vysokou koncentráciou molekulárneho vodíka môže mať sľubné účinky ako terapeutická modalita na zmiernenie rizikových faktorov metabolického syndrómu.

Zdroj
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102907/