I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je Royal wellness concept s.r.o. so sídlom v Holíči.
 2. Kontaktné údaje správcu

Royal wellness concept s.r.o.

Lúčky 1737/74 908 51 Holíč

Slovenská republika

IČO: 52012930

e-mail: info@hydrogen-therapy.sk

telefón: +421908722270

3. Osobnými údajmi a rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovanej fyzickej osobe, pričom identifikátorov môže byť viac – fyzické, genetické, fyziologické, psychické atď.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva vaše osobné údaje, ktoré získal na základe vyplnenia formulára na podstránke „Kontakt“ a na stránkach produktov.
 2. Správca spracováva vaše osobné údaje len na účel spätného kontaktovania

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov je
  a) váš súhlas so spracovaním pre účely kontaktovania
 2. Účelom spracovania osobných údajov
  b) kontaktovanie potenciálneho zákazníka na základe dopytu

IV. Doba uchovávania dát

Správca uchováva dáta do doby, kedy je súhlas odvolaný

V. Príjemcovia osobných údajov

 1. sú osoby podieľajúce sa na zaistení prevádzky služieb
 2. správca nemá v úmysle predávať osobné údaje do tretích krajín

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na:

 • prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • odvolanie súhlasu so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk – tie sú prostredníctvom prevádzkovateľa hostingu zálohované a chránené
 3. Správa prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním formulárov a zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom tohto formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a v celom rozsahu ich prijímate
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť.  Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na tejto internetovej stránke.