Voda bohatá na vodík znižuje hromadenie tuku
v pečeni a zlepšuje profily pečeňových enzýmov
u pacientov s nealkoholickým stukovatením pečene.

Randomizovaná kontrolovaná pilotná štúdia

Nealkoholické stukovatenie pečene (NAFLD) je metabolická porucha charakterizovaná ukladaním tuku v pečeni z iných príčin ako je nadmerná onzumácia alkoholu [1]. NAFLD môže spôsobiť mnohé symptómy a príznaky súvisiace s dysfunkciou pečene, pričom ochorenie môže progredovať do nealkoholickej teatohepatitídy, stavu charakterizovaného zápalom pečene, fibrózou a nezvratným poškodením. NAFLD je zvyčajne sprevádzaná inzulínovou rezistenciou a obezitou, pričom až 30 % populácie v priemyselných krajinách má NAFLD

Zatiaľ čo nealkoholické stukovatenie pečene (NAFLD) sa rýchlo stáva najčastejším ochorením pečene na celom svete, jeho liečba zostáva v nedohľadne. 
Pretože metabolické poškodenie hrá hlavnú úlohu v patogenéze NAFLD, akékoľvek liečivá, ako napríklad molekulárny vodík (H2 ) , ktoré podporujú metabolizmus lipidov a glukózy, by mohli byť vhodné na riešenie tohto zložitého stavu. Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať účinky 28-dňového príjmu vody bohatej na vodík na ukladanie tuku
v pečeni, zloženie tela a profily laboratórnej chémie u pacientov s nadváhou, ktorí trpia miernou až stredne závažnou NAFLD.

Metódy

Dvanásť ambulantných pacientov s nadváhou s NAFLD (vek 56,2 ± 10,0 rokov; index telesnej hmotnosti 37,7 ± 5,3 kg/m 2 ; 7 žien a 5 mužov) sa dobrovoľne zúčastnilo tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej krížovej štúdie. Všetci pacienti boli pridelení tak, aby dostávali buď 1 l vody bohatej na vodík (HRW) alebo placebo vody denne počas 28 dní. 
Pacientky nemali žiadne iné chronické ochorenia okrem NAFLD, v anamnéze neužívali žiadne doplnky stravy alebo lieky v priebehu 4 týždňov pred začatím štúdie a neboli tehotné. NAFLD bola potvrdená podľa odporúčaní [4], pričom všetci pacienti mali pomer AST-k-ALT < 2,0
Štúdia bola zaregistrovaná na ClinicalTrials.gov (ID NCT03625362).

Výsledky

Všetci pacienti dokončili priebeh štúdie a žiadny účastník neuviedol žiadne vedľajšie účinky žiadnej intervencie. Súlad s intervenciou (vypočítaný z nepoužitých tabliet) bol 90,0 % a 93,3 % v skupine s HRW a v skupine s placebom ( P  = 0,38). 

Dual-echo MRI odhalilo, že HRW významne znížilo akumuláciu tuku v pečeni
v jednotlivých záujmových oblastiach pečene po 28-dňovom sledovaní v porovnaní
s podávaním placeba ( P  < 0,05). 
Základný obsah tuku v pečeni sa znížil z 284,0 ± 118,1 mM na 256,5 ± 108,3 mM
po ošetrení vodíkom pri 28-dňovom sledovaní (percentuálna zmena 2,9 %; 95 % CI
z 0,5 na 5,5). Hladiny aspartáttransaminázy v sére klesli o 10,0 % (95 % CI; z -23,2 na 3,4) po liečbe vodíkom pri 28-dňovom sledovaní. Neboli pozorované žiadne významné rozdiely medzi liečebnými skupinami v hmotnosti alebo zložení tela medzi účastníkmi.

Závery

Stručne povedané, 28-dňové perorálne podávanie HRW (1 l denne) výrazne znížilo obsah tuku v pečeni a zlepšilo profil pečeňových enzýmov pre AST v kohorte pacientov s nadváhou s NAFLD. 

Hoci sú predbežné, výsledky tejto štúdie možno určia HRW ako adjuvantnú liečbu miernej až stredne závažnej NAFLD. Tieto pozorovania poskytujú zdôvodnenie pre ďalšie klinické štúdie na stanovenie bezpečnosti a účinnosti molekulárneho vodíka v NAFLD.